Immobilis to:

Immobilis Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. działa na bydgoskim rynku nieruchomości od 2009 roku. Prowadzimy działalność w zakresie administrowania podległymi nam budynkami.

Nasz zespół tworzą licencjonowani zarządcy nieruchomości, księgowi, prawnicy. Współpracujemy z profesjonalnymi i sprawdzonymi firmami w zakresie utrzymania czystości, konserwacji budynków i urządzeń oraz ich ochrony. Gwarantujemy usunięcie awarii i usterek w możliwie najkrótszym terminie.

Naszym celem jest spełnienie wysokich oczekiwań klientów: dbanie o stan powierzonych budynków i utrzymanie satysfakcjonującego poziomu kosztów ich utrzymania. Zawsze bierzemy pod uwagę sugestie i uwagi mieszkańców.

Specjalną ofertę przygotowaliśmy dla deweloperów. Zapewniamy usługi na najwyższym poziomie, warunki współpracy negocjujemy indywidualnie.

Zainteresowane firmy prosimy o kontakt w celu umówienia się na spotkanie. Pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do naszego biura przy ul. Focha 12 w Bydgoszczy, od godziny 08:30 do 16:00, . Telefon kontaktowy 52 322 15 11.

"IMMOBILIS" OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres ul. FOCHA 12, 85-070, BYDGOSZCZ

NIP: 9671306630

REGON: 34056562900000

Numer KRS: 0000327244, SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 ZŁ

POLITYKA PRYWATNOŚCI I INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH "IMMOBILIS" OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 1. Informacja o ochronie danych osobowych jest udostępniana w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO”.
 2. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Immobilis Obsługa Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Focha 12, 85-070, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000327244 i posługująca się numerem NIP 9671306630, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Aby świadczyć Państwu usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu: a) realizacji zadań zarządcy, zarządu lub administratora nieruchomości na mocy ustawy o własności lokali, umowy o zarządzanie lub administrowanie nieruchomością lub w związku z powołaniem zarządu w innej formie dopuszczalnej prawem, w tym: prowadzenie wykazu właścicieli lokali, prowadzenie rozrachunków finansowych lokali, prowadzenie korespondencji związanej z własnością lokalu - na podstawie art. 6 ust 1. pkt b i f RODO, b) ustalenia zasad współpracy oraz warunków zawarcia umowy oraz realizacji postanowień i wykonania zawartej umowy i dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu - na podstawie art. 6 ust 1. pkt b RODO, c) wypełnienia naszych obowiązków prawnych, w tym do spełnienia obowiązków związanych z rozliczeniami finansowymi, podatkowymi i dotyczącymi składek – na podstawie art. 6 ust 1. pkt c RODO, d) obsługi zgłoszeń w formie formularza - na podstawie art. 6 ust 1. pkt a RODO, e) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w tym do ustalenia, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń – na podstawie art. 6 ust 1. pkt f RODO.
 4. W celu realizacji zadań zarządcy, zarządu lub administratora nieruchomości przetwarzamy takie dane osobowe jak: imię i nazwisko, adres lokalu, adres email, numer telefonu, adres do korespondencji, adres i firma przedsiębiorcy. W celu przygotowania i realizacji umowy przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, adres, PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, NIP, REGON, adres i firma przedsiębiorcy. W celu obsługi formularza zgłoszeniowego przetwarzamy takie dane osobowe, jak: imię i nazwisko, nr telefonu, adres email. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Spółki, przetwarzamy takie dane osobowe, jak: data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, podstrona, gdzie wypełniono formularz kontaktowy.
 5. Spółka na stronie www wykorzystuje pliki cookies dzięki którym: dostosowuje się zawartość stron internetowych do Państwa preferencji i indywidualnych potrzeb m.in. wybrany język strony, kolor, układ, rozmieszczenie treści; tworzone są anonimowe statystyki odwiedzalności serwisu, a także sposobu korzystania ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak: adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym. Pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.
 6. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania. Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać wiadomość na adres email: kontakt@immobilis.nieruchomosci.pl bądź tradycyjnie na adres Spółki.
 7. Dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej/współwłaścicieli zarządca nieruchomości przekazuje podmiotom współrealizującym obowiązki w zakresie zarządzania lub administrowania nieruchomością, które przetwarzają dane w jego imieniu w związku z wykonywaniem przeglądów i serwisów technicznych, zgłoszeń gwarancyjnych oraz windykacji należności. Zbierane dane osobowe nie są przekazywane odbiorcom danych, ani nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej z wyłączeniem sytuacji wynikających z przepisów prawa.
 8. Podanie jakichkolwiek innych danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, w celu skorzystania z usługi lub aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z usług świadczonych przez Administratora lub podmioty trzecie (inni Administratorzy Danych lub Podmioty Przetwarzające dane).
 9. Nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Treść zapytania, która jest przesyłana za pośrednictwem formularza kontaktowego, nie podlega ocenie przez system informatyczny.
 10. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, rozliczeniowo- rachunkowe, prawne i podatkowe, notarialne, kurierskie, informatyczne, telekomunikacyjne i dotyczące obsługi systemów informatycznych i strony internetowej.
 11. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 12. Co do zasady nie przekazujemy danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach części z usług i technologii, z których korzystamy (a które są świadczone przez podmioty posiadające siedzibę poza EOG) przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom gwarantującym, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Według szczegółowych okresów, dane osobowe przetwarzamy przez okres: a) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody; b) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych; c) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową. d) w odniesieniu do dochodzenia lub obrony roszczeń - przez okres przewidzianego zgodnie z przepisami prawa właściwych dla danego roszczenia i podmiotu go dochodzącego okresowi przedawnienia roszczenia.
 14. Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych; sprostowania danych osobowych; usunięcia danych osobowych; ograniczenia przetwarzania danych osobowych; sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; przenoszenia danych osobowych; niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Panu/Pani ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 15. Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie wiadomości bezpośrednio na adres email: kontakt@immobilis.nieruchomosci.pl.
 16. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 17. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 18. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona drogą elektroniczną poprzez umieszczenie Polityki na stronie internetowej administratora.
 19. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 1 września 2022 roku.

Nasz zespół

Nasz zespół tworzą zaufane osoby, które w większości są z nami związane od wielu lat. Są oni nie tylko dobrymi pracownikami, ale też fantastycznymi ludźmi. Każdy z nich to osobna, ciekawa historia.
Są to osoby z pasją, zaangażowaniem, pewne siebie i naprawdę dobre w tym co robią. Warto skorzystać z ich wiedzy i doświadczenia.